శ్రీ బ్నిం పరిచయం పద్మిని భావరాజు గారు

1 COMMENT

  1. “బ్నిం” గారితో అనువాకం (ఇంటర్వ్యూ) చాలా బావుంది. ఆయన మాటలలోని హాస్యం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. వారికి నమస్సులు. అనువాకం చేసిన శ్రీమతి భావరాజు పద్మిని గారికి అభినందనలు.