సిన్నా రావు – నాగ మురళీధర్ నామాల గారు- విజయ నగరం యాసలో

సిన్నారావు – నామాల నాగ మురళీధర్ గారు- విజయ నగరం యాసలో

ఎన్నెలమ్మ ఎటకారాలు కార్యక్రమం లో ప్రసారం అయిన ఈ సిన్నారావు అనే కధ.

రచన : నాగ మురళీధర్ నామాల గారు
చదివిన వారు: శ్రీమతి సావిత్రీ రమణా రావు గారు
యాస : విజయ నగరం
కథ పేరు : సిన్నా రావు