పిల్లలు – పోటీ చదువులు, వెన్నెల గారి నోట చిత్రం భళారే విచిత్రం లో

పిల్లలు – పోటీ చదువులు, వెన్నెల గారి నోట చిత్రం భళారే విచిత్రం లో

పిల్లల చదువులతో పోటీని పెంచి, తల్లి తండ్రులు పడే తపన, భవిషత్తు మీద దాని ఒత్తిడి తదితర అంశాలమీద వ్యాఖ్యానం వినండి .