పిల్లల్లో పెంకితనం, మొండితనం ఎందుకు వస్తుంది. పోగొట్టడం ఎలా??

పిల్లల్లో పెంకితనం, మొండితనం ఎందుకు వస్తుంది. పోగొట్టడం ఎలా??

ప్రియమైన మీతో కార్యక్రమంలో భార్గవి గారు చెప్పిన విలువైన విషయాలు. పిల్లలు ఎందుకు పెంకిగా,మొండిగా తయారు అవుతారు?? తల్లితండ్రుల పాత్ర ఎంతవరకు వుంది??