ఒక సాధారణ ఉద్యోగి చిన్న శివాలయం కట్టడానికి పడిన శ్రమకు పరమేశ్వరుడు ఆశీర్వాదం Bharathiyatha Mana Bhadhyatha – 26 May 2020 by Venkat Vutukuri

ఒక సాధారణ ఉద్యోగి చిన్న శివాలయం కట్టడానికి పడిన శ్రమకు పరమేశ్వరుడు ఆశీర్వాదం Bharathiyatha Mana Bhadhyatha – 26 May 2020 by Venkat Vutukuri