పోలాల అమావాస్య వ్రతం – Taraalu antaralu By RJ Girija – 22nd Aug 2019

పోలాల అమావాస్య వ్రతం – Taraalu antaralu By RJ Girija – 22nd Aug 2019

సంతాన శ్రేయస్సు కోసం చేసే పోలాల అమావాస్య వ్రతం చేసే విధానం, వ్రత కధ, అమ్మవారికి నివేదించాల్సిన వంటకాల గురించి వివరంగా నేటి తరాలు-అంతరాలు కార్యక్రమంలో తప్పకుండా వినండి మీ RJ గిరిజ పీసపాటి మాటల్లో

Download iOS App

Download Android app