ధర్మం ఎదుర్కునే 10 సమస్యలు , విశ్లేషణ , పరిష్కారం – Bharathiyatha Mana Bhadhyatha by Venkat Vutukuri – 13th Aug 2019

ధర్మం ఎదుర్కునే 10 సమస్యలు , విశ్లేషణ , పరిష్కారం – Bharathiyatha Mana Bhadhyatha by Venkat Vutukuri – 13th Aug 2019

ఈ రోజు మన ధర్మం ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది 1. మన ధర్మాన్ని ఆచరించకపోవడం 2. సెక్కులరిజం 3. కులం 4. మత మార్పిడులు 5. లవ్ జిహాద్ 6. న్యాయ రాజకీయ వ్యవస్థలో లోపాలు 7. దేవాలయ వ్యవస్థ 8. ఫారిన్ కరెన్సీ 9. విద్యా వ్యవస్థ 10. తల్లి దండ్రుల పాత్ర గురుంచి విశ్లేషణ , మనం ఏం చెయ్యాలి .

Download iOS App

Download Android app