ఆశ్వయుజ మాస విశిష్టత – Taraalu antaralu By RJ Girija – 3rd Oct 2019

ఆశ్వయుజ మాస విశిష్టత – Taraalu antaralu By RJ Girija – 3rd Oct 2019

అశ్విని నక్షత్రంతో కూడిన పూర్ణిమ కలిగిందే ఆశ్వయుజ మాసం. ఆశ్వయుజ దేవి,సరస్వతి ,లక్ష్మి ,ఆరాధన ఈ నెలలో వైశిష్టం

Download iOS App

Download Android app