పద్యాల మరియు ప్రైవేటు ఆల్బమ్స్ పోటీ ముగిసినది

పద్యాల మరియు ప్రైవేటు ఆల్బమ్స్ పోటీలు ముగిసినవి . పాల్గొన్న అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. విజేతలను ఈ సంక్రాంతి రోజున ప్రకటిస్తాము.