భైరవకోన – మొదటి భాగం – డైలాగ్ స్టార్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి

మైండ్ మీడియా సమర్పించు , అచ్చంగా తెలుగు వెబ్ పత్రికలో భావరాజు పద్మిని గారి కలం నుండి , డైలాగ్ స్టార్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి గారి గాత్రం నుండి ఆడియో నవల మొదటి భాగం.