కార్యకర్తలను కాపాడుకుంటా..అవసరమైతే వకాల్తా చేస్తా.