భైరవకోన – Part 2

మైండ్ మీడియా సమర్పించు భైరవకోన. అచ్చంగా తెలుగు వెబ్ పత్రికలో భావరాజు పద్మిని గారి కలం నుండి , డైలాగ్ స్టార్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి గారి గాత్రం నుండి ఆడియో నవల రెండవ భాగం.

www.myindmedia.com
facebook.com/myindmedia
twitter.com/myindmedia